1. GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OVERZICHT

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens, als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websiteprovider. Zijn contactgegevens kunt u vinden in de Impressum van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, omdat u deze aan ons mededeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens, die u in een contactformulier ingeeft.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website geregistreerd door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, bedrijfssysteem of tijd van het oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u op onze website komt.

Waar gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarheid van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om de correctie, afscherming of het wissen van deze gegevens te verlangen. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het in de Impressum vermelde adres. Verder hebt u het recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; door het surfgedrag kunt u niet getraceerd worden.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of hem verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring zullen wij u informeren over onze mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. ALGEMENE AANWIJZINGEN en VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De provider van deze pagina’s neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De aanwezige privacyverklaring legt uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Hij verklaart ook hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u er op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) gaten in de veiligheid kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing over de verantwoordelijke dienst

De verantwoordelijke dienst voor de gegevensverwerking op deze website is:

Baust & Co. GmbH
Materialflusssysteme
Kurfürstenweg 24
D-40764 Langenfeld

Telephone: +49(0)2173 – 27090
Email: mail@baust.de

De verantwoordelijke dienst is de natuurlijke of juridische persoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkende handelingen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een al gegeven toestemming altijd intrekken. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de uitgevoerde gegevensverwerking tot aan het intrekken blijft onberoerd van het intrekken.

Recht op bezwaar maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen uit het oogpunt van de gegevensbescherming heeft de betrokkene recht op bezwaar maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bij vragen uit het oogpunt van de gegevensbescherming is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de functionaris voor de gegevensbescherming van de deelstaat waar onze onderneming gevestigd is. Een lijst van de functionarissen voor de gegevensbescherming en hun contactgegevens kunt u vinden onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of voor de naleving van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dat alleen voor zover het technisch mogelijk is.

Informatie, afscherming, wissen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op correctie, afscherming of het wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het in de Impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de Impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het sturen van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee bezwaar gemaakt. De providers van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in geval van het ongevraagd sturen van reclame-informatie, bijv. door spam e-mails.

3. GEGEVENSREGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

Cookies

De internetpagina’s gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer gezet worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u deze wist. Met deze cookies kunnen wij uw browser weer herkennen bij het volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het zetten van cookies en cookies alleen in een afzonderlijk geval toestaan, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies activeren bij het sluiten van de browser. Bij het deactiveren van cookies kan het functioneren van deze website beperkt zijn.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatieprocedure of voor de beschikbaarheid van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen. De websiteprovider heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarheid van haar diensten. Voor zover er andere cookies opgeslagen worden (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Serverlog bestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlog bestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt bedrijfssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang wil
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen gebeurt niet.

Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 sub f AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor de naleving van een contract of precontractuele maatregelen.

4. Analytics and advertising

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG. De websiteprovider heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte verkort voor de overdracht in de USA. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar verkort. In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere aan het websitegebruik en het internetgebruik verbonden dienstverleningen tegenover de websiteprovider te verstrekken. De in het kader van door Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt de opslag van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out cookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Gegevensverwerking voor opdrachten

Wij hebben met Google een contract afgesloten voor de gegevensverwerking voor opdrachten en geven volledig invulling aan de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in verband met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gemaakte reclamedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die aan u aangepast werden aan de hand van uw eerdere gebruik- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon), ook weergegeven worden op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of PC).

Hebt u een desbetreffende toestemming gegeven, koppelt Google voor dit doel uw web- en appbrowser verloop aan uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk eindapparaat, waarop u zich aanmeldt met uw Google-account, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen gezet worden.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics Google geauthentificeerde ID’s van de gebruikers, die tijdelijk gekoppeld worden aan onze Google Analytics gegevens om doelgroepen te definiëren en op te stellen voor de apparaatoverkoepelende weergavereclame.

U kunt blijvend bezwaar maken tegen de apparaatoverkoepelende Remarketing/Targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de geregistreerde gegevens in uw Google-account gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u bij Google kunt afgeven of waar u bezwaar tegen kunt maken (Art. 6 lid 1 sub a AVG). Bij de procedures van de gegevensregistratie, die niet in uw Google-account samengevoegd worden (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging) berust de registratie van de gegevens op Art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigde belang blijkt uit het feit dat de websiteprovider een belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoeker voor reclamedoeleinden.

Gedetailleerde informatie en de privacybepalingen vindt u in de privacyverklaring van Google op:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde Conversion-Tracking. Als u op een door Google geschakelde weergave klikt, wordt er een cookie voor het Conversion-Tracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en de cookie is nog niet afgelopen, kunnen Google en wij herkennen, dat de gebruiker op de weergave geklikt heeft en naar deze pagina geleid werd.

Elke klant van Google AdWords krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet opgespoord worden via de websites van AdWords klanten. De met behulp van de Conversion cookie verkregen informatie dient ervoor om conversiestatistieken te maken voor AdWords klanten, die gekozen hebben voor Conversion-Tracking. De klanten vernemen het totaal aantal gebruikers, dat op hun weergave geklikt heeft en verder geleid werden naar een pagina met een Conversion-Tracking tag. Ze ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet wilt deelnemen aan Tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie van Google Conversion-Tracking eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken.

De opslag van “Conversion cookies” gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG. De websiteprovider heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het zetten van cookies en cookies alleen in een afzonderlijk geval toestaan, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies activeren bij het sluiten van de browser. Bij het deactiveren van cookies kan het functioneren van deze website beperkt zijn.

5. Newsletter

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst, waarmee het verzenden van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De door u voor het ontvangen van de nieuwsbrief ingegeven gegevens (bijv. e-mailadres) worden op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland opgeslagen.

Met onze via CleverReach gestuurde nieuwsbrieven kunnen wij de analyse maken van het gedrag van de ontvanger van de nieuwsbrief. Hierbij kan o.a. geanalyseerd worden hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht geopend hebben en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief aangeklikt werd. Met behulp van de zogenaamde Conversion-Tracking kan bovendien geanalyseerd worden of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een van tevoren gedefinieerde actie ondernomen is (bijv. het kopen van een product op onze website). Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach nieuwsbrief vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming altijd intrekken door de nieuwsbrief op te zeggen. De rechtmatigheid van de al uitgevoerde gegevensverwerkende handelingen blijven van het intrekken onberoerd.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een desbetreffende link ter beschikking. Verder kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website opzeggen.

De door u bij ons achtergelaten gegevens met als doel het betrekken van de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen tot aan het schrappen uit de nieuwsbrief en zowel van onze server als van de servers van CleverReach gewist na het opzeggen van de nieuwsbrief. Gegevens, die voor andere doelen bij ons opgeslagen werden (bijv. e-mailadressen voor het lidmaatschap) blijven hiervan onberoerd.

Details kunt u vinden in de privacybepalingen van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sluiten van een contract over gegevensverwerking voor opdracht

Wij hebben met CleverReach een contract afgesloten voor de gegevensverwerking voor een opdracht en geven volledig invulling aan de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteiten op het gebied van de gegevensbescherming bij het gebruik van CleverReach.

6. PLUG-INS en TOOLS

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. De provider van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Als u een van onze met een YouTube plug-in uitgeruste pagina’s bezoekt, wordt een verbinding gemaakt met de server van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube server medegedeeld, welke van onze pagina’s u bezoekt hebt.

Als u ingelogd bent in uw YouTube account, kan YouTube uw surfgedrag direct indelen bij uw persoonlijke profiel. Dat kunt u verhinderen door uit uw YouTube account uit te loggen.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een fraaie weergave van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze pagina gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een fraaie weergave van onze online aanbiedingen en van een gemakkelijk vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dat vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.